ಅವಳಿ ವೀರರು!
ಇವೆರಡು ಪದಗಳೆ ಸಾಕು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಥನವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸದ್ಯಾಂತವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡಲು.

ನ್ಯಾಯೊಗ ತಿಗಲೆದ ಸಾದಿ ಅನ್ಯಾಯೊಗು ಸುರಿಯದ ಸಾದಿ | ನ್ಯಾಯೊಗ ತಿಗಲೆದ ಸಾದಿ ಅನ್ಯಾಯೊಗು ಸುರಿಯದ ಸಾದಿ