ಚೆನ್ನಯ – ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳು ಆರು ಕಳೆಯಿತು ಇನ್ನಾದರೂ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ…. ಇಲ್ಲವೊ?