ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದೆರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಬೊಮ್ಮಾರಬೆಟ್ಟು, ಹಿರಿಯಡಕ