ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದೆರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕುದಿ-82 , ಹಿರಿಯಡಕ