ಮಾನರ್ಾಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸು, ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ, ಶ್ರೀ ಬಹ್ಮ ಬೈದೆರ್ಕಳ ಗರಡಿ, ಹೊಪಾಲಬೆಟ್ಟ, ಮಾನರ್ಾಡು