ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆರ್ಕಳ ಕೋಟೆ ಮಂಜಿತ್ತಾರ್ಬೆಟ್ಟು, ಪಡುಕುಡೂರು