ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಪೇರಮುಂಡ ಗರಡಿ, ಅಗತ್ತಾಡಿ