ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ರ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಜಾನಪದೀಯ ಡಿ.ಜಿ ನಡ್ಕರ ಪರಿಚಯ ಲೇಖನ